Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jak často vyhledáváte spojení veřejnou dopravou po Jihomoravském kraji?
Denně
Několikrát týdně
Méně často
Jak spojení vyhledáváte?
Spíše na počítači
Spíše na mobilu
Oběma způsoby zhruba stejně
Který vyhledávač při tom nejčastěji využíváte?
web idsjmk.cz
web dpmb.cz
web idsjmk.idos.cz
celostátní web idos.cz
web či aplikace Mapy.cz
web Google.com
aplikace Moovit
jiný vyhledávač
Při vyhledávání spojení …
většinou znám název zastávky, nezadávám adresu
preferuji spíše zadávání adresy
obojí využívám stejně často
Celkem hlasovalo 77 osob.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Realizace rozšíření datové sítě

Dovoluji si Vás vyzvat k vypracování a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Realizace rozšíření datové sítě" a dále k prokázání splnění kvalifikace.

Předpokládaná hodnota předmětu plnění u této veřejné zakázky nepřesáhne 360.000,- Kč bez DPH. Jedná se o zakázku malého rozsahu, na niž se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Informace o předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky: "Realizace rozšíření datové sítě"

Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření datové sítě do 4. a 6. NP v budově sídla zadavatele:

Realizace metalické datové kabeláže Cat5e
- instalace datového rozvaděče 15U
- montáž kabelových žlabů
- instalace kabeláže UTP Cat5e cca 450m
- dodávka a montáž 40ks zásuvek
- ukončení kabeláže do zásuvek a dat. rozvaděče.
- přepínač Cisco 48xGE, 4x 10GE, PoE, Stackable L3

Realizace optické datové kabeláže
- provedení optického spoje 6. patro <> 1 patro 8× 9/125 SM SC cca 40m
- provedení optického spoje 4. patro <> 1 patro 8× 9/125 SM SC cca 30m
- ukončení všech propojů do optické vany
- Cisco SFP+ transciever 10G/LR 4x
- Cisco SFP transciever 1G/LX 4x
- Optický patch kabel SM duplex 2m 8x
- Instalační materiál

Místo plnění: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, Brno

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel: KORDIS JMK, a.s.,
Sídlo: Nové sady 946/30, Brno 602 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26298465

Jména osob oprávněných jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vladimír Dopita
Telefon/fax: + 420 543 426 659,
E-mail: vdopita@kordis-jmk.cz

Lhůta pro podání nabídek, elektronická adresa, na kterou mají být podány nabídky: datum: do 18. 12. 2017 hodina: 9:00

Emailová adresa pro podání nabídky: vdopita@kordis-jmk.cz

Jiné upřesňující údaje: Uchazeč je povinen nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace doručit elektronicky na emailovou adresu kontaktní osoby. Předmět emailu musí být označen nápisem:

"Realizace rozšíření datové sítě - neotevírat"

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Povinný obsah nabídky Uchazeč ve své nabídce uvede:
- jednoznačnou identifikaci uchazeče vč. kontaktů,
- nabídkovou cenu,
- živnostenské oprávnění, podniká-li uchazeč podle živnostenského zákona,
- výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán,
- návrh smlouvy s doplněnými údaji a podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením všech nákladů, rizik a zisku, kterou je možno překročit pouze v případě změny sazby DPH. Nabídková cena bude uvedena v české měně, v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

Hodnotící kritéria
Nabídková cena. Vybrán bude uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky: ode dne uzavření smlouvy s uchazečem

Ukončení plnění veřejné zakázky: do 29. 12. 2017, dřívější plnění je možné

Místo plnění: KORDIS JMK, a.s., Brno, Nové sady 946/30

Ostatní podmínky
- Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Možnost plnění prostřednictvím subdodavatelů zadavatel nepřipouští.
- Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud se v jeho průběhu vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel je povinen nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podávání nabídek uchovat.
- Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou zájemci sami.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí termínu pro podání nabídek, zadavatel nehodnotí.
- Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto interního výběrového řízení.

V Brně dne 12. 12. 2017


Kompletní výzva ke stažení ve formátu PDF:

Výzva k podání nabídky na výrobu a tisk Cykloturistické mapky IDS JMK

Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na výrobu a tisk Cykloturistické mapky IDS JMK.

Specifikace:
Na odkazu http://www.idsjmk.cz/kestazeni/mapa.pdf.
Vaše cenové nabídky bez DPH posílejte na email thladik@kordis-jmk.cz do pátku 10. listopadu 2017 do 16:00 hodin. Děkujeme.

Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018

Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018.

Doba plnění: Ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Rozsah plnění: Knižní jízdní řád celosíťový 2018 – díl 1
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 430 listů (tzn. 860 stran) - novinový papír anebo papír s co nejmenší gramáží.
Počet listů 4+4 barva (A5, 60 gr): 32 listů (64 stran)
Počet listů 4+4 barva (A5, 120gr): 2 listů (tzn. 4 strany
Počet listů 4+4 barvy (skládané A4 na A5, tužší papír, 135 gr): 7 listů = 7 A4 oboustranně potištěné barevně, skládané na A5 (tzn. celkem 28 stran).
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 2000
Balení po 2 ks do fólie.


Knižní jízdní řád celosíťový 2018 – díl 2
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 100 listů (tzn. 200 stran) - novinový papír a nebo papír s co nejmenší gramáží.
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 1500
Balení po 10 ks do fólie.


Podrobné informace
Data budou dodána v PDF souborech po jednotlivých stranách, každá strana musí být upravena a přizpůsobena formátu A5 + číslování dle označení linek nahoře.
5 % stran může být vyměněno ještě během přípravy tisku.
DTP + další grafické práce (kompletace obálky) jsou součástí předmětu zakázky.
Termín výroby: díl 1 a 2 bude tisknut ve dvou odlišných termínech

Místo plnění: sídlo zadavatele.
Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum:do 26. 9. 2017 hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídky: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2018“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY JAZYKŮ

Společnost KORDIS JMK, a.s. poptává zajištění služeb výuky anglického jazyka dle níže uvedených parametrů:
  • Výuka ve třech skupinách - začínající, středně pokročilí, pokročilí.
  • Výuka českým lektorem.
  • Celkem pro každou skupinu 35 lekcí, každá lekce 1x týdně nebo dle dohody, délka lekce 90 minut bez přestávky. Předpokládaný začátek výuky - první říjnový týden.
  • Objednatel uhradí pouze odučené lekce.
  • Možnost dohody o přesunu lekce do jiného termínu.
  • Výuka bude probíhat v prostorách KORDIS JMK od 8:30 ve třech různých dnech týdne, dle potřeby se lze dohodnout i na jiných časech.
  • Skupina začínajících bude zaměřena na zvládnutí základních frází zejména pro komunikaci.
  • Skupina středně pokročilých bude zaměřena na procvičení znalostí a jazykových pravidel, základní konverzaci a ztrátu obav z komunikace.
  • Skupina pokročilých bude zaměřena na zopakování jazykových pravidel a konverzaci k samostatným tématům.
  • Před zahájením výuky bude provedeno otestování studentů, rozřazení do skupin a zpracování syllabů pro každou ze skupin.
Vaše nabídky s cenou bez DPH včetně kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku doplněné informací o odborných znalostech předpokládaného lektora či lektorů zasílejte na email: info@kordis-jmk.cz do 20. 8. 2017.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Z:
Do:
Čas:
Datum:
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 31. 05. 2018.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
HLEDÁNÍ NA STRÁNCE

Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
SOLEZ
PERIPHERAL ACCESS
Linking Danube
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje