Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
info@kordis-jmk.cz
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Jak často jezdíte na jarní výlety po Jihomoravském kraji? Npočítejte cesty na chaty a zahrady.
Každý víkend a častěji
Přibližně jednou za 14 dní
Přibližně jednou za měsíc
Méně často nebo vůbec
Jsou to nejčastěji výlety…
Především do přírody bez návštěv kulturních památek
Především za návštěvou hradů, zámků, muzeí, apod.
Na kulturní a společenské akce
Snažím se vše kombinovat
Kdy na ně nejčastěji vyrážíte?
Co nejdříve ráno, nejpozději v 8:00
Mezi 8:00 až 8:30
Mezi 8:30 až 9:30
Mezi 9:30 až 10:30
Později
Jezdíte na ně nejčastěji …
Veřejnou dopravou
Autem
Na kole
Jinak
Kolo s sebou berete …
Téměř nikdy
Prakticky vždycky
Občas či výjimečně
Celkem hlasovalo 1859 osob.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2020

Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2020.

Doba plnění: Ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 7 pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Rozsah plnění: Knižní jízdní řád celosíťový 2020 – díl 1
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 430 listů (tzn. 860 stran) - novinový papír anebo papír s co nejmenší gramáží.
Počet listů 4+4 barva (A5, 60 gr): 32 listů (64 stran)
Počet listů 4+4 barva (A5, 120gr): 2 listů (tzn. 4 strany)
Počet listů 4+4 barvy (skládané A4 na A5, tužší papír, 135 gr): 8 listů = 8 A4 oboustranně potištěné barevně, skládané na A5 (tzn. celkem 32 stran).
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 2000
Balení po 2 ks do fólie.


Knižní jízdní řád celosíťový 2020 – díl 2
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 100 listů (tzn. 200 stran) - novinový papír a nebo papír s co nejmenší gramáží.
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 1500
Balení po 10 ks do fólie.


Podrobné informace
Data budou dodána v PDF souborech po jednotlivých stranách, každá strana musí být upravena a přizpůsobena formátu A5 + číslování dle označení linek nahoře.
5 % stran může být vyměněno ještě během přípravy tisku.
DTP + další grafické práce (kompletace obálky) jsou součástí předmětu zakázky.
Termín výroby: díl 1 a 2 bude tisknut ve dvou odlišných termínech

Místo plnění: sídlo zadavatele.
Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum:do 7. 10. 2019 hodina: 10:30

Adresa pro podání nabídky: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Knižní jízdní řády 2020“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

Výzva k podání nabídky ve věci postoupení souboru pohledávek

Vážení, dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky ve věci postoupení souboru pohledávek vzniklých společnosti KORDIS JMK a.s. z přepravní kontroly – nezaplacené jízdné a přirážka k jízdnému. Jedná se o 180 dlužníků, u nichž činí přirážka k jízdnému 1500,- Kč (počet dlužníků se ještě může do doby uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek změnit, a to maximálně o 8%). U všech dlužníků je uvedeno jméno, příjmení, bydliště, číslo průkazu totožnosti a datum narození. Pohledávky vznikly v období leden 2018 – březen 2019. Součástí záznamu o provedené přepravní kontrole je uznání dluhu podepsané dlužníkem.

Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel: KORDIS JMK, a.s.,
Sídlo: Nové sady 946/30, Brno 602 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26298465

Jména osob oprávněných jednat jménem zadavatele:
Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti
Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Věnceslava Dlouhá
Telefon/fax: + 420 543 426 661,
E-mail: vdlouha@kordis-jmk.cz

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum: do 19. 6. 2019 hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídky:
KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Nabídka ve věci postoupení souboru pohledávek“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Povinný obsah nabídky
Uchazeč ve své nabídce uvede:
. jednoznačnou identifikaci uchazeče vč. kontaktů,
. nabídkovou cenu za odkup celého souboru pohledávek,
. živnostenské oprávnění, podniká-li uchazeč podle živnostenského zákona,
. výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán,
. návrh smlouvy o postoupení souboru pohledávek

Nabídková cena bude uvedena v české měně, v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

Hodnotící kritéria: Nabídková cena. Vybrán bude uchazeč, který předloží nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Ostatní podmínky:
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud se v jeho průběhu vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek uchovat.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí termínu pro podání nabídek, zadavatel nehodnotí.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto interního výběrového řízení.

Přílohy ke stažení:V Brně dne 10. 6. 2019


Kompletní výzva ke stažení ve formátu PDF:

Výzva k podání nabídky na dodávky tiskařských prací

Vážení, dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávky tiskařských prací.

Doba plnění: ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.

Místo plnění: sídlo zadavatele.

Rozsah plnění:počet jednotlivých objednávek není stanoven. Předpokládaná cena objednávek za výše uvedenou dobu plnění činí maximálně 1.000.000,- Kč bez DPH.

Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum:do 30. 10. 2018 hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídky: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - "Nabídka dodávky tiskařských prací 2018"

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

Výzva k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2019

Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávku knižních jízdních řádů 2019.

Doba plnění: Ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 7 pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Rozsah plnění: Knižní jízdní řád celosíťový 2019 – díl 1
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 430 listů (tzn. 860 stran) - novinový papír anebo papír s co nejmenší gramáží.
Počet listů 4+4 barva (A5, 60 gr): 32 listů (64 stran)
Počet listů 4+4 barva (A5, 120gr): 2 listů (tzn. 4 strany)
Počet listů 4+4 barvy (skládané A4 na A5, tužší papír, 135 gr): 8 listů = 8 A4 oboustranně potištěné barevně, skládané na A5 (tzn. celkem 32 stran).
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 2000
Balení po 2 ks do fólie.


Knižní jízdní řád celosíťový 2019 – díl 2
Publikace s lepeným hřbetem (vazba V2).
Formát: A5.
Počet listů 1+1 barva (A5, 60gr): 100 listů (tzn. 200 stran) - novinový papír a nebo papír s co nejmenší gramáží.
Obálka 2x A5: 4+4, vysoká gramáž, min. 250 gr, oboustranný barevný potisk + laminace
Hřbet je součástí obálky 4+0
Počet kusů 1500
Balení po 10 ks do fólie.


Podrobné informace
Data budou dodána v PDF souborech po jednotlivých stranách, každá strana musí být upravena a přizpůsobena formátu A5 + číslování dle označení linek nahoře.
5 % stran může být vyměněno ještě během přípravy tisku.
DTP + další grafické práce (kompletace obálky) jsou součástí předmětu zakázky.
Termín výroby: díl 1 a 2 bude tisknut ve dvou odlišných termínech

Místo plnění: sídlo zadavatele.
Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum:do 2. 10. 2018 hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídky: KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Knižní jízdní řády 2019“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Kompletní informace a přílohy ke stažení:
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 14. 12. 2019.
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
Projekt Railhuc
EDITS
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje